Integritetspolicy

Integritetspolicy

PM Hem AB, org.nr 556409-8092, (nedan PM Hem, vi, oss) värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi följer gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd såsom Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation)
Vårt mål är att vara tydliga och förklara hur dina personuppgifter samlas in och behandlas av oss och våra samarbetspartners. Vi samlar inte in, eller behandlar mer uppgifter än vad som krävs för att uppfylla dina förväntningar, och de skyldigheter som vi har mot dig som kund.

Denna policy hjälper dig att förstå vilken information vi samlar in, och hur denna används.

Policyn gäller för alla uppgifter som samlas in via vår webbplats (www.pm-hem.se), per telefon, eller i butik.

Rättslig grund                     

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter behöver vi en rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att kunna uppfylla det avtal vi har med dig som kund, genom ditt köp.
Vi behandlar också dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åligger oss.
Dina personuppgifter lagras i vårt affärsdatasystem för att fullgöra leverans och betalningsförfarande.

Insamling av personuppgifter

Vi behandlar uppgifter som du som kund själv lämnat till oss när du handlar eller besöker vår webbplats, butik, eller över telefon.
Personuppgifter som vi behandlar är namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer (i de fall det behövs) och postadress.
Vi behandlar ditt personnummer endast när det är nödvändigt med hänsyn till vikten av en säker identifiering, eller vid annat beaktansvärt skäl.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att kunna:

-       Hantera din beställning

-       Leverera beställd vara

-       Hantera din betalning

-       Bearbeta reklamationer, returer och eventuella byten

-       Kontakta dig vid frågor eller eventuella problem

-       Fullgöra rättsliga förpliktelser (exempelvis avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet)

-       Marknadsföra våra produkter

-       Hantera kundserviceärenden

-       Förhindra missbruk av en tjänst, eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Lagring och överföring av personuppgifter
Personuppgifter överförs till våra samarbetspartners, i syfte att administrera och underlätta ditt köp. Dessa samarbetspartners är t ex transportbolag, betalpartners, e-postleverantör. Dessa företag är personuppgiftsbiträden, men PM Hem är fortfarande personuppgiftsansvariga. Vi säkerställer att våra partners hanterar personuppgifter enligt gällande lagstiftning och på ett säkert sätt genom att ingå avtal om hantering av personuppgifter med dem. Vi lagrar data på egna servrar i Sverige, eller på servrar som tillhandahålls av våra partners.

Våra partners och serviceleverantörer har alla sin hemvist inom EES, och likaså finns deras servrar och annan lagringsutrustning där.
Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter, om de kräver detta.

Tidsperiod för behandling och lagring
Vi behandlar endast personuppgifter så länge som det finns ett behov av att spar dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades, eller samlades in för.

Om du kontaktar oss via e-post så sparas korrespondensen så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera kundförhållande, inklusive dina köp, eller för att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser gentemot dig, exempelvis garanti-, reklamations- eller ångerrättsåtaganden, behandlas under den tid som det är nödvändigt för att kunna administrera kundförhållandet och fullgöra vårt avtal eller våra rättsliga förpliktelser och åtaganden gentemot dig.

Personuppgifter vi behandlar för bokföringsändamål, bevaras i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Dina personuppgifter kan komma att sparas längre än vad som anges ovan, om det är nödvändigt för att följa rättsliga krav, eller myndighetsbeslut.

Skydd av personuppgifter
När du handlar hos oss kan du känna dig trygg och säker. Vi säkerställer att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler, samt våra interna riktlinjer och rutiner.

Vi säkerställer även genom tekniska lösningar och avtal med våra partners och leverantörer att dessa hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt och att de efterlever lagstiftning rörande personuppgifter.

Betalnings- och fakturainformation överförs via krypterad anslutning från våra betalpartners som administrerar betalningar.

Dina rättigheter
Vi vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta mer om hur vi behandlar just din information, kan du begära ett registerutdrag av oss. Du har rätt att begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats om dig. Vill du ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss.

Om vi mottar en begäran om registerutdrag kommer vi fråga om uppgifter för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga.

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, exempelvis om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in, eller behandlats.
Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Du har rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas.

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stöder sig på intresseavvägning. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du motsatt dig behandlingen, om vi har skyldighet till detta enligt lag, eller myndighets anvisningar eller beslut.

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig, i ett strukturerat format, och i vissa fall få dessa uppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig.

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter kan du kontakta oss på våra kontaktuppgifter nedan.
Du har även rätt att ge klagomål avseende vår personuppgiftshantering till Datainspektionen.

Cookies
På vår webbsida www.pm-hem.se används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på sajten.

Vi använder oss av följande cookies:

Sessionscookies som används för att hålla reda på din kundkorg när du handlar, och din inloggning(om du är inloggad). Sessionscookies lagras inte under längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies, eller så att den informerar dig om att en webbsida använder cookies.
Om du stänger av cookies kommer du inte kunna handla, eftersom kundkorg och inloggning kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.

Googleanalytics
Vi (www.pm-hem.se) använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google(Google LLC). Google analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servar i och utanför EES.

Google kommer att använda denna information med syfte att utvärdera din användning av webbsidan och sammanställa rapporter, aktiviteter på hemsidan. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag, eller om tredje part behandlar informationen för Googles räkning.
Genom att använda hemsidan, samtycker du till att Google behandlar dina uppgifter på det sätt och syften som beskrivs ovan.

Kontaktuppgifter
Det är PM Hem AB, organisationsnummer 556409-8092, som är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Välkommen att kontakta oss på info@pm-hem.se när du har frågor, eller inte är nöjd med vår behandling av personuppgifter vi lagrat om dig.

PM Hem AB
Hangarvägen 12
691 35 Karlskoga